Privacyverklaring

Home  >>  Privacyverklaring

Del Lago Taalcursus Spaans, gevestigd aan Stationesplein 4H, 3331 LL Zwijndrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.del-lago.nl

Stationesplein 4H, 3331 LL te Zwijndrecht

0622831947

Persoonsgegevens die wij verwerken

Del Lago Taalcursus Spaans verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mail

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Del Lago Taalcursus Spaans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ivette@del-lago.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Del Lago Taalcursus Spaans verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van jouw betaling.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten.
  • Om onze diensten aan te bieden.
  • Del Lago Taalcursus Spaans verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Contactvormen

Steeds vaker hebben klanten contact met De Lago Taalcursus Spaans via e-mail, social media (Facebook, Instragram, Twitter) of via de website. Daarnaast wordt ook informatie uitgewisseld via formulieren (bijvoorbeeld via het contactformulier of het evaluatieformulier). Het initiatief om contact te hebben, kan bij jou als klant vandaan komen, maar ook bij Del Lago Taalcursus Spaans. De persoonsgegevens die daarbij aan ons worden doorgegeven, kunnen door Del Lago Taalcursus Spaans worden verwerkt. Als je ons belt, of als wij jou bellen, kan het zijn dat we gegevens opslaan in een memo. Op deze manier kunnen we je persoonlijke service verlenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Del Lago Taalcursus Spaans bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

We gebruiken je persoonsgegevens nooit zonder reden en verkopen deze niet aan derde partijen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Del Lago Taalcursus Spaans gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Rechten

Als gebruiker van onze website en onze diensten heb je het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij verwerken. Verder heb je het recht om bij onjuistheid deze gegevens aan te (laten) passen of te laten verwijderen. Hierbij gelden enkele uitzonderingen als het gaat om bewaarplicht, zoals de bewaarplicht van facturen voor de Belastingdienst.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Del Lago Taalcursus Spaans en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ivette@del-lago.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Del Lago Taalcursus Spaans wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Del Lago Taalcursus Spaans neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via ivette@del-lago.nl.

-->